Thứ năm, ngày 18/04/2024

Trang chủ » »

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM CẤM HÚT THUỐC LÁ

Đào Hữu Hảo, ngày: 14/08/2023

Thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá, ngày 11/8/2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Văn bản số 1910/VHL-VP đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung:

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM CẤM HÚT THUỐC LÁ , Trung tâm thông tin - Tư liệu

1. Đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, quy chế riêng hoặc lồng ghép trong nội quy, quy chế chung của đơn vị, trong đó có quy định về thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm.

2. Phân công, giao nhiệm vụ cho cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và xử lý vi phạm theo nội quy, quy chế của đơn vị đối với việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá.

3. Tổ chức phổ biến, quán triệt cho viên chức, người lao động của đơn vị; nhắc nhở khách đến địa điểm về việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá.

4. Chỉ đạo việc đặt biển tại địa điểm thuộc quyền quản lý và định kỳ kiểm tra, thay thế biển hư hỏng. Trang bị các vật dụng để chứa mẩu thuốc lá, tàn thuốc lá ở khu vực khuôn viên được phép hút thuốc lá và nơi dành riêng cho người hút thuốc lá.

5. Khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm liên quan đến việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định của pháp luật.

6. Khuyến khích sử dụng các biện pháp phù hợp để phát hiện các hành vi vi phạm, áp dụng các chế tài nội bộ do việc hút thuốc lá gây ra phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Khuyến khích thực hiện cấm hút thuốc lá hoàn toàn hoặc bố trí nơi dành riêng ở khu vực ngoài trời không gần nơi tập trung đông người đối với địa điểm công cộng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá.

8. Giao Trung tâm Tin học và Tính toán và Trung tâm Thông tin - Tư liệu đăng các bài viết về quy định thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và Giải thưởng Môi trường không thuốc lá trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Hàn lâm và Trang Thông tin điện tử của đơn vị.