Thứ năm, ngày 18/04/2024

Trang chủ » »

Công khai Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022

Đào Hữu Hảo, ngày: 05/12/2023

Trung tâm Thông tin - Tư liệu ban hành Quyết định Công khai Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Công khai Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 , Trung tâm thông tin - Tư liệu