Thứ năm, ngày 18/04/2024

Trang chủ » »

Công khai tài sản công tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Đào Hữu Hảo, ngày: 16/08/2023

Trung tâm Thông tin - Tư liệu công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công và Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Công khai tài sản công tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu , Trung tâm thông tin - Tư liệu

- Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công download tại đây.

- Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị download tại đây