Thứ năm, ngày 18/04/2024

Trang chủ » »

Công khai Chỉ tiêu kế hoạch và Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Đào Hữu Hảo, ngày: 23/02/2024

Trung tâm Thông tin - Tư liệu ban hành Quyết định Công khai Chỉ tiêu kế hoạch và Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Công khai Chỉ tiêu kế hoạch và Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 , Trung tâm thông tin - Tư liệu