Thứ ba, ngày 28/05/2024

THÔNG BÁO DÙNG THỬ TẠP CHÍ NATURE CỦA NHÀ XUẤT BẢN SPRINGER NATURE

Đào Hữu Hảo, ngày: 30/07/2019

Trung tâm Thông tin - Tư liệu xin trân trọng thông báo tới các đơn vị và các cán bộ nghiên cứu: hơn 40 tạp chí điện tử Nature của Nhà xuất bản Springer Nature đã được mở cho Viện Hàn lâm KHCNVN dùng thử trong vòng 3 tháng (từ ngày 15/7/2019 đến hết ngày 30/10/2019).

THÔNG BÁO DÙNG THỬ TẠP CHÍ NATURE CỦA NHÀ XUẤT BẢN SPRINGER NATURE , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Trung tâm Thông tin - Tư liệu kính mong các đơn vị và các nhà nghiên cứu dành thời gian khai thác sử dụng và cho phản hồi về nhu cầu sử dụng để làm cơ sở đề xuất phát triển các nguồn tài nguyên bổ sung cho Thư viện Viện Hàn lâm KHCNVN phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Phòng Thư viện, Trung tâm Thông tin - Tư liệu (lib@isi.vast.vn; ĐT: 024-37917822).

Giám đốc

Nguyễn Thị Vân Nga

 

Các tạp chí Nature - Springer Nature

Truy cập trực tiếp (đối với các đơn vị có IP): https://www.nature.com/

Truy cập qua Thư viện số: https://www-nature-com.elib.vast.vn:2443/

Danh sách tạp chí được dùng thử:

Tên tạp chí

Địa chỉ truy cập theo IP

Địa chỉ truy cập theo tài khoản

Nature

https://www.nature.com/nature

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/

Nature Astronomy

https://www.nature.com/natastron

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/natastron/

Nature Biomedical Engineering

https://www.nature.com/natbiomedeng

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/natbiomedeng/

Nature Biotechnology

https://www.nature.com/nbt

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nbt/

Nature Cell Biology

https://www.nature.com/ncb

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/ncb/

Nature Chemical Biology

https://www.nature.com/nchembio

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nchembio/

Nature Chemistry

https://www.nature.com/nchembio

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nchem/

Nature Climate Change

https://www.nature.com/nclimate

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nclimate/

Nature Ecology & Evolution

https://www.nature.com/natecolevol

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/natecolevol/

Nature Energy

https://www.nature.com/nenergy

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nenergy/

Nature Genetics

https://www.nature.com/ng

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/ng/

Nature Geoscience

https://www.nature.com/ngeo

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/ngeo/

Nature Human Behaviour

https://www.nature.com/nathumbehav

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nathumbehav/

Nature Immunology

https://www.nature.com/ni

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/ni/

Nature Materials

https://www.nature.com/nmat

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nmat/

Nature Medicine

https://www.nature.com/nm

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nm/

Nature Methods

https://www.nature.com/nmeth

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nmeth/

Nature Microbiology

https://www.nature.com/nmicrobiol

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nmicrobiol/

Nature Nanotechnology

https://www.nature.com/nnano

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nnano/

Nature Neuroscience

https://www.nature.com/neuro

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/neuro/

Nature Photonics

https://www.nature.com/nphoton

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nphoton/

Nature Physics

https://www.nature.com/nphys

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nphys/

Nature Plants

https://www.nature.com/nplants

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nplants/

Nature Protocols

https://www.nature.com/nprot

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nprot/

Nature Reviews Cancer

https://www.nature.com/nrc

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrc/

Nature Reviews Cardiology

https://www.nature.com/nrcardio

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrcardio/

Nature Reviews Chemistry

https://www.nature.com/natrevchem

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/natrevchem/

Nature Reviews Clinical Oncology

https://www.nature.com/nrclinonc

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrclinonc/

Nature Reviews Disease Primers

https://www.nature.com/nrdp

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrdp/

Nature Reviews Drug Discovery

https://www.nature.com/nrd

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrd/

Nature Reviews Endocrinology

https://www.nature.com/nrendo

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrendo/

Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology

https://www.nature.com/nrgastro

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrgastro/

Nature Reviews Genetics

https://www.nature.com/nrg

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrg/

Nature Reviews Immunology

https://www.nature.com/nri

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nri/

Nature Reviews Materials

https://www.nature.com/natrevmats

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/natrevmats/

Nature Reviews Microbiology

https://www.nature.com/nrmicro

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrmicro/

Nature Reviews Molecular Cell Biology

https://www.nature.com/nrm

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrm/

Nature Reviews Nephrology

https://www.nature.com/nrneph

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrneph/

Nature Reviews Neurology

https://www.nature.com/nrneurol

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrneurol/

Nature Reviews Neuroscience

https://www.nature.com/nrn

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrn/

Nature Reviews Rheumatology

https://www.nature.com/nrrheum

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrrheum/

Nature Reviews Urology

https://www.nature.com/nrurol

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nrurol/

Nature Structural & Molecular Biology

https://www.nature.com/nsmb

http://www.nature.com.elib.vast.vn:2048/nsmb/

 

Trân trọng thông báo./.