Thứ ba, ngày 21/05/2024

Thông tin dự án tăng cường trang thiết bị khoa học

Đào Hữu Hảo, ngày: 05/01/2022

Thông tin dự án tăng cường trang thiết bị khoa học , Trung tâm thông tin - Tư liệu

1. Tên dự án: Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2. Cơ quan chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin - Tư liệu
3. Cơ quan chủ quản đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4. Chủ nhiệm dự án: ThS.CVCC. Nguyễn Thị Vân Nga
3. Kinh phí: 3.298.000.000 đ
4. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước
5. Thời gian thực hiện: 02 năm (2020 - 2021)
6. Mục tiêu của dự án:
- Mục tiêu chung: 
Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tư liệu khoa học tại Viện Hàn lâm.
- Mục tiêu cụ thể: 
Đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học tại Viện Hàn lâm.
Xây dựng phần mềm quản lý, khai thác, phân tích tài liệu khoa hoc tại Viện Hàn lâm.

7. Tóm tắt nội dung đầu tư:

a) Tăng cường trang thiết bị phục vụ công tác lưu trữ kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.

-  Mua sắm trang thiết bị bao gồm: 5.000 hộp đựng tài liệu, 02 giá  tay quay đựng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ, 03 xe vận chuyển tài liệu, 02 điều hòa 18.000 BTU, 8 bộ bàn ghế máy tính, 01 máy scan A0, 02 máy in lasser A4, 01 máy photocopy, 01 máy ảnh kỹ thuật số, 01 máy tính xách tay chuyên dụng, 08 máy tính để bàn chuyên dụng, 01 máy chủ, 01 máy chủ lưu trữ, 03 bộ chia mạng.

b) Xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý và khai thác tài liệu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Hệ thống phần mềm quản lý và khai thác tài liệu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có các chức năng chính sau:

+ Cho phép nhà khoa học nộp kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến

+ Cho phép tìm kiếm thông tin trực tuyến với nhiều lựa chọn khác nhau.

+ Cho phép tìm kiếm toàn văn.

+ Hỗ trợ nhà quản lý trong công tác báo cáo, thống kê.

+ Hỗ trợ nhà quản lý trong việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học mới: tránh sự trùng lặp, copy đề tài.

+ Hỗ trợ nhà khoa học tra cứu tài liệu khoa học một cách thuận tiện và chính xác.

+ Hỗ trợ cán bộ chuyên môn trong công tác quản lý, lưu trữ tài liệu hoa học.

+ Hỗ trợ phân quyền truy cập cho từng đối tượng người dùng cụ thể.

+ Đảm bảo an toàn thông tin.

+ Cho phép sao lưu định kỳ (tự động và thủ công).

+ Khôi phục hệ thống khi có sự cố xảy ra.

+ Phần mềm chạy theo mô hình client-server.