Thứ tư, ngày 26/02/2020

Tập huấn hướng dẫn sử dụng thư viện số

Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có thêm kỹ năng tra cứu sử dụng Thư viện số một cách hiệu quả, Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức tập huấn “Hướng dẫn sử dụng Thư viện số phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo”.

Thư viện số
Kho số nội sinh
Thư viện văn thư
KOHA