THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1301/VHL-KHTC 19/06/2019 Công văn Thông báo về kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên và độc lập trẻ kế hoạch 2020 - 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 20/06/2019
124/TTTL 06/06/2019 Công văn thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chấp hành quy định pháp luật về Khoa học và công nghệ năm 2018 tại Viện Hàn lâm Trung tâm TTTL 06/06/2019
144/TTTL 25/05/2019 Công văn báo cáo đoàn ra và báo cáo kết quả tổ chức hội thảo quốc tế Trung tâm TTTL 25/05/2019
144/TTTL 25/05/2019 Công văn báo cáo đoàn ra và báo cáo kết quả tổ chức hội thảo quốc tế Trung tâm TTTL 25/05/2019
144/TTTL 25/05/2019 Công văn báo cáo đoàn ra và báo cáo kết quả tổ chức hội thảo quốc tế Trung tâm TTTL 25/05/2019
855/QĐ-VHL 24/05/2019 Quyết định về việc điều chuyển chỉ tiêu số lượng người làm việc do ngân sách nhà nước trả lương giữa Trung tâm TTTL và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 24/05/2019
61/KHTC 17/05/2019 Công văn Về việc làm lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các đơn vị thuộc VHL 22/05/2019
831/QĐ-VHL 22/05/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọ nhà thầu Dự án Cải tạo, sửa chữa các khu vệ sinh nhà A11, Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 22/05/2019
1117/VHL-TCCB 16/05/2019 Công văn Báo cáo công tác tổ chức, cán bộ Viện Hàn lâm KHCNVN 16/05/2019
15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ 14/05/2019
229/CYĐCQ-CKS 08/05/2019 Công văn Thông báo đầu mối tiếp nhận và bảo đảm yêu cầu dịch vụ chứng thực chữ ký số Chưa xác định cơ quan 14/05/2019
1093/VHL-TCCB 13/05/2019 Công văn Thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 14/05/2019
1069/VHL-KHTC 08/05/2019 Công văn Khai hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài thuộc các hướng ưu tiên qua hệ thống OMS Viện Hàn lâm KHCNVN 13/05/2019
38/2019/NĐ-Cp 09/05/2019 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Chính phủ 13/05/2019
1073/VHL-KHTC 09/05/2019 Công văn Thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chấp hành quy định pháp luật về Khoa học và công nghệ năm 2018 tại Viện Hàn lâm Viện Hàn lâm KHCNVN 09/05/2019
103/NCCG-QLTH 08/05/2019 Công văn mượn chỉ tiêu biên chế Các đơn vị thuộc VHL 08/05/2019
1050/VHL-KHTC 07/05/2019 Công văn Thông báo quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Viện Hàn lâm KHCNVN 08/05/2019
1030/QĐ-VHL 06/05/2019 Quyết định Thông báo nhận hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên Viện Hàn lâm KHCNVN 07/05/2019
749/QĐ-VHL 03/05/2019 Quyết định Phê duyệt danh mục đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để xét giao trực tiếp đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện trong kế hoạch 2020 - 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/05/2019
1031/VHL-VP 06/05/2019 Công văn Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số Viện Hàn lâm KHCNVN 07/05/2019